02 nights & 03days SAME DAY RETURN package

Duration: 2 Nights - 3 Days {1 Nt at Pahalgam & 1 Nt Srinagar}
Destination: Srinagar –Pahalgam – Holy Cave- Srinagar
Package Cost: Rs. 14,949*/ PP

02 nights & 03days SAME DAY RETURN package

Duration: 2 Nights - 3 Days {2 Nts at Pahalgam }
Destination: Srinagar – Pahalgam – Holy Cave- Srinagar
Package Cost: Rs. 15,449*/PP

Ex Jammu ~ 02 nights & 03days Same DAY RETURN package

Duration : 2 Nights - 3 Days {2 Nts at Pahalgam | 02 Overnight journey in Coach}
Destination : Jammu - Srinagar –Pahalgam – Holy Cave – Srinagar –Jammu
Package Cost : Rs. 17,449*/ PP